Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

ORDIN nr. 695 din 4 noiembrie 2008 privind stabilirea Conditiilor de aprobare a cumparatorilor de lapte de vaca si a formularului de cerere pentru aprobarea si inscrierea acestora in Registrul cumparatorilor

Se stabilesc Condiţiile de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă, prevăzute în anexa nr. 1.ART. 1
    (1) Se stabilesc Condiţiile de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă Cererea pentru aprobarea şi înscrierea cumpărătorilor de lapte de vacă în Registrul cumpărătorilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.388/2005 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 13 ianuarie 2006, se abrogă.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                    Ministrul agriculturii
                    şi dezvoltării rurale,
                        Dacian Cioloş
    Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
    Nr. 695.
    ANEXA 1
                               CONDIŢII
             de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă
    ART. 1
    Operatorii economici care cumpără lapte de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare cumpărători, pot exercita această activitate numai dacă sunt aprobaţi şi înregistraţi, la cererea lor, în Registrul cumpărătorilor, denumit în continuare registru, condus de către autoritatea competentă.
    ART. 2
    (1) Aprobarea cumpărătorilor se acordă pe baza cererii înaintate autorităţii competente.
    (2) Pentru a fi aprobat, cumpărătorul trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul cotei de lapte.
    (3) Autoritatea competentă emite decizia de aprobare sau de respingere a cererii cumpărătorului în urma verificării acesteia.
    (4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii cumpărătorului se emite în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului de către autoritatea competentă.
    ART. 3
    Cererea pentru aprobarea şi înscrierea cumpărătorului de lapte de vacă în registru se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    ART. 4
    (1) Formularul-tip al cererii privind aprobarea şi înscrierea cumpărătorului este pus la dispoziţie de către autoritatea competentă.
    (2) Cererea de aprobare a cumpărătorului se depune la autoritatea competentă şi este însoţită de următoarele documente în copie:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului sau orice alt document care clarifică identitatea, locaţia şi indentificarea fiscală ale cumpărătorului;
    b) aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi/sau transport;

    c) certificatul de înregistrare fiscală pentru fiecare punct de lucru;
    d) buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice autorizate sau al/a reprezentantului legal al cumpărătorului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), cooperativele, asociaţiile şi grupurile de producători de lapte, fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producător către organizaţia de producători, în cazul cedării producţiei membrilor în vederea comercializării către una sau mai multe întreprinderi care tratează ori prelucrează laptele sau alte produse lactate, nu au obligativitatea de a deţine aprobarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

    ART. 5
    În cazul în care adresa sediului nu corespunde cu amplasarea punctului de lucru sau cumpărătorul deţine mai multe puncte de lucru, se vor prezenta documentele prevăzute la art. 4 pentru fiecare punct de lucru.

    ART. 6
    (1) Autoritatea competentă emite decizia de retragere a aprobării cumpărătorului în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de aprobare.
    (2) Autorizaţia se poate reacorda, la solicitarea cumpărătorului, după o perioadă minimă de 6 luni, dacă în urma unei inspecţii aprofundate se constată că au încetat motivele retragerii acesteia.
    ART. 7
    Cumpărătorul poate contesta decizia prevăzută la art. 2 alin. (3) şi la art. 6 în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Cumpărătorul trebuie să informeze în scris autoritatea competentă cu privire la intenţia întreruperii activităţii sale cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea în aplicare a acesteia.
    ART. 9
    Registrul este ţinut într-o formă scrisă şi una electronică în sistemul computerizat al autorităţii competente.
    ANEXA 2
    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
    Direcţia măsuri de piaţă
                               CERERE
                   pentru aprobarea şi înscrierea
                     în Registrul cumpărătorilor
    Nr. şi data înregistrării................................................
    A. Datele de identificare ale operatorului economic
    1. Denumirea operatorului economic
    .........................................................................
    2. Adresa sediului social:
    Str. ......................
    Nr. ..................
    Sectorul .....................
    Satul ...........................
    Comuna/Oraşul ..............................
    Judeţul ......................
    Codul poştal .............
    Regiunea .........................
    3. Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială
    ........................................................................
    4. Codul unic de înregistrare
    ........................................................................
    5. Numărul şi data avizului de recunoaştere a grupului de producători
    ........................................................................
    6. Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
    ........................................................................
    7. Codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice autorizate
    ........................................................................
    8. Telefon ............................
    9. Fax ..............................
    10. E-mail ............................
    11. Numărul aprobării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    Categoria:
    - autorizate │A -│ │B -│
                 ───── ─────
    - înregistrate
    - produse tradiţionale
    B. Forma de organizare a operatorului economic
    - societate comercială
    - societate agricolă
    - cooperativă agricolă
    - asociaţie familială
    - persoană fizică autorizată
    - grup de producători
    - asociaţie sau fundaţie
    C. Sistemul IT
    1. Dotare cu calculator şi cu sistem de operare:
    - Windows XP sau
    - Windows 2000
    2. Facilităţi internet
    DA
    NU
    Dacă răspunsul este da, ce fel de conexiune este folosită?
    ........................................................................
    D. Cantitatea de lapte preconizată a se cumpăra în anul de cotă - mii kg ......
    E. Facilităţi pentru determinarea cantităţii de lapte şi determinarea conţinutului de grăsime
    1. Aparate (echipamente) de măsurare a cantităţii de lapte
    ........................................................................
    2. Deţinerea unui laborator propriu pentru determinarea conţinutului de grăsime sau dacă nu, numărul şi data contractului de prestări servicii cu un laborator aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau acreditat şi perioada de valabilitate a contractului
    DA
    NU
    Nr. şi data contractului .....................
    Perioada de valabilitate a contractului ...........................
    3. Participarea laboratorului propriu sau a celui contractat la teste interlaboratoare
    DA
    NU
    4. Ce metode standardizate de prelevare a probelor sunt folosite pentru verificarea conţinutului de grăsime?
    .......................................................................
    5. Ce metode standardizate sunt utilizate pentru analiza conţinutului de grăsime?
    .......................................
    F. Instituţiile bancare şi trezoreria utilizate pentru derularea operaţiunilor financiare
    1. Cod IBAN
    .......................................................................
    2. Cod BIC - Trezorerie
    .......................................................................
    G^1. Datele de identificare ale reprezentantului legal
    Numele ......................................
    Prenumele ...................................
    CNP .........................................
    Funcţia .....................................
    Adresa ..........................................................
    Telefon/Fax ...........................................................
    E-mail ...................................................................
    G^2. Persoanele desemnate să reprezinte cumpărătorul în relaţia tehnică cu autoritatea competentă
    1.
    Numele ......................................
    Prenumele ...................................
    CNP .........................................
    Funcţia .....................................
    Adresa ...........................................................
    Telefon/Fax .................................
    E-mail ......................................
    2.
    Numele ......................................
    Prenumele ...................................
    CNP .........................................
    Funcţia .....................................
    Adresa ..............................................................
    Telefon/Fax .................................
    E-mail ......................................
    Solicităm aprobarea pentru cumpărarea laptelui în sistemul de cote instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, cu modificările ulterioare, precum şi înscrierea în Registrul cumpărătorilor.
    Declarăm pe propria răspundere că:
    1. vom respecta legislaţia în vigoare în domeniul cotei de lapte;
    2. vom înştiinţa în scris autoritatea competentă, în maximum 30 de zile, în cazul schimbării numelui, adresei, titulaturii juridice sau în cazul încheierii activităţii în calitate de cumpărător;
    3. vom raporta măsurarea în kg a cantităţii de lapte cumpărate de la fiecare producător (sau, în cazul măsurării volumetrice, vom calcula transformarea în kg);
    4. vom efectua analizele conţinutului de grăsime din lapte, pe producători, pentru stabilirea grăsimii de referinţă individuale, în laboratoare, conform legislaţiei în vigoare, vom înregistra aceste analize şi vom păstra registrele de analize minimum 3 ani de la sfârşitul anului în care s-a făcut înregistrarea;
    5. vom monitoriza producătorii de la care cumpărăm laptele, conform legislaţiei în vigoare, şi vom păstra datele înregistrate minimum 3 ani de la sfârşitul anului în care s-a făcut înregistrarea;
    6. laptele cumpărat de la producători se va procesa sau se va vinde numai unităţilor procesatoare aprobate şi înregistrate în Registrul cumpărătorilor;
    7. vom transmite autorităţii competente până la data de 25 a fiecărei luni, conform procedurii elaborate de autoritatea competentă, rapoarte lunare privind cantităţile cumpărate şi conţinutul de grăsime;
    8. vom trimite autorităţii competente până la data de 14 mai a fiecărui an, conform procedurii elaborate de autoritatea competentă, declaraţia anuală privind cantitatea şi conţinutul de grăsime ale laptelui cumpărat în anul de cotă încheiat;
    9. ne obligăm să colectăm de la producători contribuţiile datorate de către aceştia în virtutea taxei pe excedent şi să achităm valoarea acestor contribuţii conform procedurii elaborate de autoritatea competentă;
    10. vom permite accesul persoanelor autorizate de autoritatea competentă în scopul controlului;
    11. declarăm că datele înscrise în prezentul formular sunt reale, iar în caz contrar, vom suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
                   Numele şi prenumele
                   ...................
                  Semnătura şi ştampila
    NOTĂ:
    - Formularul se completează cu majuscule, înscriind câte o literă sau cifră în fiecare căsuţă ori înscriind "X" în căsuţa pentru răspunsul corect, cu culoare neagră sau albastră.
    - După completare, formularul va fi trimis prin scrisoare recomandată sau va fi depus personal la autoritatea competentă.
    - Adresa autorităţii competente este: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Direcţia măsuri de piaţă, municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 1-7, sectorul 2.
                             ---------

 

    
Data adaugarii: 19/06/2013 21:11:52
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: