Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 12 iunie 2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare ruralaLuând în considerare prevederile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, care de la data intrării în vigoare şi până în prezent nu a putut fi pusă în aplicare, având în vedere:

    - resursele financiare necesare transferurilor către bugetele locale în vederea finanţării camerelor agricole judeţene din subordinea consiliilor judeţene, înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, care au fost dimensionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2010, republicată, până la finele trimestrului I al anului 2013, dată până la care trebuiau să fie constituite noile structuri;
    - ca urmare a faptului că până la această dată nu au fost înfiinţate camerele agricole, structurile înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, îşi continuă activitatea, fără a li se putea asigura resursele financiare necesare completării veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor;

    - disfuncţionalităţile constatate în ultima perioadă privind organizarea şi desfăşurarea efectivă a proceselor şi etapelor premergătoare înfiinţării camerelor agricole la nivel judeţean, în special cu privire la neîndeplinirea formalităţilor referitoare la înscrierea acestor camere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul;

    - că legislaţia actuală conferă drepturi ce decurg nemijlocit din statutul de utilitate publică, fără să acorde explicit acest statut camerelor agricole, ceea ce face neaplicabile aceste prevederi;
    - că în prezent camerele agricole au statut de interes public, fără a fi menţionat şi statutul de utilitate publică, fapt care nu permite aplicarea dispoziţiilor legale privind facilităţile care se acordă organizaţiilor de utilitate publică, în sensul întăririi capacităţii logistice a acestor structuri pentru a asigura operativ scopul pentru care se organizează;

    - că menţinerea prevederilor Legii nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, cu modificările ulterioare, referitoare la asigurarea resurselor financiare necesare primelor alegeri de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012 nu mai este posibilă în acest moment;

    - că alocarea de resurse bugetare pentru organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judeţene nu se mai justifică, în condiţiile în care acestea dobândesc statut de utilitate publică, cu avantajele şi facilităţile, inclusiv de natură financiară, care decurg din acest statut;

    - că actualele structuri cu atribuţii în organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judeţene nu demonstrează capacitatea organizatorică necesară realizării acestui scop, fapt pentru care se impune eficientizarea acestora prin reorganizare la nivelul judeţelor şi transfer implicit de atribuţii de la nivel centralizat, la nivel local;
    - că atribuţiile camerelor agricole prevăzute de legislaţia în vigoare nu sunt corelate cu atribuţiile care decurg din noul statut de utilitate publică al camerelor agricole, care sunt reţele naţionale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului local în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe sectoare de agricultură,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă are un impact social şi economic semnificativ şi există riscul să slăbească încrederea populaţiei care desfăşoară activităţi în domeniile agricultură şi dezvoltare rurală, piscicultură, silvicultură, industrie alimentară, în sistemul camerelor agricole şi în importanţa rolului acestora, în condiţiile menţionate mai sus se impune modificarea urgentă şi armonizarea în consecinţă a dispoziţiilor legale existente care reglementează acest domeniu,
ţinând cont de faptul că această măsură vizează interesul public şi reprezintă situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

  
    ART. I


    Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Camerele agricole sunt organizaţii neguvernamentale deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu statut de utilitate publică dobândit în condiţiile prezentei legi, şi create în scopul:

    a) promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe, în funcţie de competenţele acestora;
    b) promovării în rândul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate;

    c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură;

    d) formării profesionale şi consultanţei, care se acordă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din domenii ale agriculturii şi conexe.

    (2) Camerele agricole sunt organizate şi funcţionează în fiecare judeţ, având sediul în municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti.

    (3) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti poate funcţiona o singură cameră agricolă.

    (4) Camerele agricole judeţene pot înfiinţa camere agricole locale, fără personalitate juridică.

    (5) Camera agricolă naţională poate înfiinţa camere agricole regionale, cu personalitate juridică.

    (6) Camerele agricole sunt partener de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli şi proprietarilor de fond forestier conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţiile legii."

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) La nivel judeţean, prin ordin al prefectului, se constituie comitetul judeţean de iniţiativă, format din maximum 11 membri, din care fac parte:

    a) un reprezentant desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel teritorial;

    b) un reprezentant al consiliului judeţean;

    c) un reprezentant al instituţiei prefectului;

    d) 7 reprezentanţi propuşi de formele asociative din domeniile agricultură şi conexe;

    e) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România.
    (2) Modul de constituire şi funcţionare a comitetelor judeţene de iniţiativă este prevăzut în anexa nr. 2.

    (3) Comitetul judeţean de iniţiativă soluţionează sesizările şi contestaţiile, validează alegerile şi face publice, în termen de 10 zile, rezultatele alegerilor. Comitetele judeţene de iniţiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale camerelor agricole judeţene.

    (4) Comitetele judeţene de iniţiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoţită de ordinul prefectului, prevăzut la alin. (1), pentru camerele agricole judeţene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, şi dovada sediului social."

    4. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

    5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, tuturor membrilor camerei agricole judeţene."
    6. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

    "(6) Membrii camerelor agricole judeţene pot fi:
    a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv.

    b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă."

    7. La articolul 10 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "h) fermierii înscrişi în listele electorale;

    i)fermierii tineri cu vârsta până la 35 de ani înscrişi în listele electorale."
    8. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

    9. La articolul 10 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) secţia de votare se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondaţi un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către comitetul judeţean de iniţiativă, în baza listelor cu membrii camerelor agricole judeţene. La propunerea comitetului judeţean de iniţiativă, prin ordin al prefectului, vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul."

    10. La articolul 10, alineatele (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Listele electorale se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se afişează cu 45 de zile înainte de data alegerilor.
    ................................................................................................
    (10) Comitetul judeţean de iniţiativă acreditează reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral."
    11. La articolul 11 alineatul (1), literele a), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "a) 8 locuri pentru reprezentanţi aleşi dintre cei propuşi pe liste de către asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe, înregistrate la nivel judeţean;

    ................................................................................................
    g) 4 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor;
    h) 4 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor cu vârstă până la 35 de ani;"

    12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Colegiul Camerei Agricole Naţionale se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu şi este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judeţene şi cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale."
    13. La articolul 12, alineatul (7) se abrogă.

    14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. - Serviciul operaţional administrativ, denumit în continuare SOA, al Camerei Agricole Naţionale şi al camerelor agricole judeţene este constituit din personal contractual angajat potrivit legislaţiei în vigoare."

    15. Articolul 15 se abrogă.

    16. Articolul 17 se abrogă.

    17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii:
    a) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene;

    b) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;

    c) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă;

    d) realizează activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente;
    e) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele;
    f) realizează fluxul informaţional către fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate;
    g) îndeplinesc şi alte atribuţii, conform prevederilor legale şi statutului-cadru."
    18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii:
    a) promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene;
    b) aprobă nivelul cotizaţiei membrilor;

    c) colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesională continuă;
    d) colaborează cu institute, staţiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare;
    e) încheie contracte de cercetare şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate;
    f) participă la proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării, inclusiv proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România;
    g) elaborează şi aplică planul propriu de formare profesională continuă prin cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor;

    h) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil, în ţară şi în străinătate;
    i) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate;

    j) îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut."
    19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - Finanţarea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene se asigură din:

    a) cotizaţii ale membrilor camerelor agricole;
    b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

    c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate în condiţiile art. 3;

    d) veniturile din activităţile realizate prevăzute la art. 19, precum şi din alte activităţi economice directe;

    e) donaţii şi/sau sponsorizări;

    f) comisioane;

    g) prestări de servicii de consultanţă sau asistenţă către fermieri, contra cost;

    h) alte venituri prevăzute de lege."

    20. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Statutul de utilitate publică al camerelor agricole"
    21. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Ulterior dobândirii personalităţii juridice, camerele agricole solicită acordarea statutului de utilitate publică.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 38-40 din Ordonanţa Guvernului nr 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2004, cu modificările şi completările ulterioare, camerele agricole legal constituite sunt, potrivit legii, de utilitate publică."
    22. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii încheie actul constitutiv şi statutul camerei agricole, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

    (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
    a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

    b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
    c) denumirea camerei agricole;

    d) sediul camerei agricole;

    e) durata de funcţionare a camerei agricole, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul iniţial al camerei agricole; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii camerei agricole, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al membrilor;

    g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale camerei agricole;

    h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

    i) semnăturile membrilor.

    (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
    a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

    b) explicitarea scopului şi a obiectivelor camerei agricole;
    c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;
    d) drepturile şi obligaţiile membrilor;

    e) categoriile de resurse patrimoniale ale camerei agricole;
    f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale camerei agricole;

    g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării camerei agricole, cu respectarea prevederilor legale.

    (4) Statutul camerei agricole se elaborează cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a statutului-cadru, prevăzut în anexa nr. 4. Statutul camerei agricole se elaborează cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a statutului-cadru, anexat la prezenta lege.
    (5) Camerele agricole de utilitate publică se supun prevederilor art. 41-43 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează proceduri specifice de control privind aplicarea prevederilor alin. (5)."
    23. Articolul 24 se abrogă.

    24. Articolul 25 se abrogă.

    25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor agricole este de 4 ani, cu excepţia mandatului primelor organe de conducere a cărui durată este de un an."

    26. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29. - Anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege."

    27. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. fermier - persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi în unul din următoarele domenii: agricultură şi dezvoltare rurală, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism."
    28. Anexa nr. 2 - Comitete de iniţiativă se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 2

    COMITETE JUDEŢENE DE INIŢIATIVĂ

    - mod de funcţionare -

    A. Comitetele judeţene de iniţiativă se înfiinţează prin grija prefectului. Prefectul solicită autorităţilor locale şi formelor asociative din domeniile agricultură şi conexe să nominalizeze reprezentanţii în comitetul judeţean de iniţiativă. În situaţia în care se înregistrează mai mult de 7 nominalizări din partea formelor asociative din domeniile agricultură şi conexe, desemnarea membrilor se face prin tragere la sorţi, de către o comisie numită de prefect. Comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în termen de 3 zile de la data înfiinţării.

    B. În prima şedinţă a comitetului judeţean de iniţiativă membrii acestuia îşi vor alege preşedintele prin vot secret.
    C. Comitetul judeţean de iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor comitetului judeţean de iniţiativă. În prima şedinţă îşi desemnează preşedintele.
    Comitetul judeţean de iniţiativă:

    a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole;

    b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie;

    c) preia de la comisiile electorale de circumscripţie, în termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscripţiile electorale ale camerelor agricole."
    29. Anexa 3 se abrogă.

    30. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Camerele agricole sunt organizaţii neguvernamentale, deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu statut de utilitate publică dobândit în condiţiile prezentei legi, şi create în scopul:

    a) promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe, în funcţie de competenţele acestora;
    b) promovării în rândul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate;

    c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură;
    d) formării profesionale şi consultanţei, care se acordă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din agricultură şi dezvoltare rurală, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe."
    31. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

    32. La anexa nr. 4, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Camerele agricole sunt partener de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă."

    33. La anexa nr. 4, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Membrii camerelor agricole judeţene pot fi:
    a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv;

    b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă."

    34. La anexa nr. 4, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii:
    a) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene;

    b) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;

    c) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă;

    d) realizează activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente;
    e) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi al diseminării rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte model, altele;
    f) realizează fluxul informaţional către fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate;
    g) îndeplinesc şi alte atribuţii, conform prevederilor legale şi statutului-cadru."
    35. La anexa nr. 4, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii:
    a) promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene;
    b) aprobă nivelul cotizaţiei membrilor;

    c) colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesională continuă;

    d) colaborează cu institute, staţiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare;
    e) încheie contracte de cercetare şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate;
    f) participă la proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării, inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România;
    g) elaborează şi aplică planul propriu de formare profesională continuă prin cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor;

    h) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil, în ţară şi în străinătate;
    i) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate;

    j) îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut."
    36. La anexa nr. 4, la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 8. - (1) Organele de conducere ale camerelor agricole judeţene constituite în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ sunt: colegiul judeţean şi biroul permanent al colegiului judeţean."
    37. La anexa nr. 4, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judeţene şi 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale."

    38. La anexa nr. 4, la articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este preşedintele Prezidiului şi al Biroului permanent."

    39. La anexa nr. 4, articolul 13 se abrogă.

    40. La anexa nr. 4, la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 14. - (1) Directorii camerelor agricole judeţene vor fi desemnaţi din rândul personalului angajat."

    ART. II


    Articolul II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, se abrogă.

    ART. III


    Comitetul Naţional de Iniţiativă şi comitetele judeţene de iniţiativă ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

                                

    
Data adaugarii: 18/06/2013 18:30:43
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: