Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.

ORDONANTA nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010

Reglementãri în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013CAP. I
    Reglementãri în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013

    ART. 1
    Prezenta ordonanţã stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agriculturã, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurãrii securitãţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului.
    ART. 2
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale asigurã elaborarea reglementãrilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordãrii ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, cu excepţia ajutoarelor acordate în domeniul forestier, pentru care Ministerul Mediului şi Pãdurilor asigurã elaborarea reglementãrilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare.
    (2) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti sau, dupã caz, prin direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerul Mediului şi Pãdurilor, autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.
    (3) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare şi dezvoltare din agriculturã sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti».

    ART. 3
    Beneficiarii ajutoarelor de stat prevãzute la art. 1 sunt:
    a) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producãtori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploateazã terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
     b) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008, cu modificãrile ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producãtori recunoscute sau organizaţii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploateazã animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

    c) organizaţiile de îmbunãtãţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunãtãţiri funciare şi Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004, republicatã, cu completãrile ulterioare;
    d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universitãţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al cãror scop principal este de a realiza cercetare fundamentalã, cercetare industrialã sau dezvoltare experimentalã şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
     e) proprietarii de terenuri forestiere şi asociaţiile de proprietari înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri.

 

    (2) Sumele încasate în conturile prevãzute la alin. (1) vor fi utilizate de cãtre beneficiari în urmãtoarea ordine, astfel:
    a) pentru achitarea drepturilor de naturã salarialã, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora;
    b) pentru achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rãmase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plãţi cãtre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective sã nu fi fost înfiinţatã poprire prin titluri executorii".

    ART. 4
    Guvernul este abilitat sã acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în urmãtoarele domenii:
    a) protecţia mediului înconjurãtor: altele decât ajutoarele privind investiţiile destinate mediului care intrã în categoria ajutoarelor din domeniile prevãzute la lit. s) pct. 1, precum şi altele decât ajutoarele în domeniile prevãzute la lit. s) pct. 3 şi 4;
    b) încurajarea producerii şi comercializãrii de produse agricole de calitate;
    c) furnizarea de asistenţã tehnicã în sectorul agricol;
    d) remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente excepţionale;
    e) compensarea producãtorilor agricoli pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile;
    f) combaterea bolilor la animale şi plante;
    g) plata primelor de asigurare;
    h) închiderea capacitãţilor de producţie, procesare şi comercializare în sectorul agroalimentar;
    i) salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate;
    j) ocuparea forţei de muncã;
    k) stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;
    l) ajutoare pentru formare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare;
    m) ajutoare de stat pentru capitalul de risc în domeniul agricol;
    n) ajutoare de stat sub forma garanţiilor acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formã de garanţii, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind datoria publicã;
    o) ajutoare de stat sub forma compensãrii serviciilor publice, acordate în conformitate cu Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public;
    p) prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat în conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cãrora le-a fost încredinţatã prestarea unui serviciu de interes economic general;
    q) promovarea produselor agricole;
    r) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;
    s) activitãţi de dezvoltare ruralã:
    1. investiţii în exploataţii agricole;
    2. investiţiile care au ca scop procesarea şi comercializarea produselor agricole;
    3. realizarea angajamentelor referitoare la agromediu şi bunãstarea animalelor;
4. plãţi Natura 2000 şi plãţi aferente Directivei 2000/60/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicã comunitarã în domeniul apei;
    5. compensarea handicapurilor în anumite zone;
    6. îndeplinirea standardelor;
    7. instalarea tinerilor fermieri;
    8. constituirea de grupuri de producãtori;
    9. comasarea terenurilor;
    10. investiţii în sectorul creşterii animalelor.
     11. sectorul forestier;

     13. aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricitãţii sub formã de rambursare;
 
     14. încurajarea transformãrii fermelor de subzistenţã în ferme de semisubzistenţã.

        ART. 5
    (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevãzute la art. 4 se aprobã prin hotãrâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementeazã scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilã şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale transmite Comisiei Europene notificãrile formelor de ajutor de stat prevãzute la art. 4, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    ART. 6
    Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevãzute la art. 4 şi suma totalã alocatã fiecãrei forme de ajutor de stat se aprobã anual prin hotãrâre a Guvernului, care va fi comunicatã Comisiei Europene prin Raportul anual, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

    CAP. II
    Reglementãri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

    ART. 7
    Se stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agriculturã şi silviculturã, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivitãţii agricultorilor, asigurarea securitãţii alimentare a populaţiei şi protejarea mediului.
 
    ART. 8
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale asigurã elaborarea reglementãrilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare necesare acordãrii ajutoarelor de stat permise conform art. 7.
    (2) Instituţia responsabilã pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti ori, dupã caz, prin direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    ART. 9
    Beneficiarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7 sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfãşoarã activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comunã în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.

 

    (2) Sumele încasate în conturile prevãzute la alin. (1) vor fi utilizate de cãtre beneficiari în urmãtoarea ordine, astfel:
    a) pentru achitarea drepturilor de naturã salarialã, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora;
    b) pentru achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rãmase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plãţi cãtre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective sã nu fi fost înfiinţatã poprire prin titluri executorii".

    ART. 10
    Guvernul este abilitat sã acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 7 în urmãtoarele domenii:
    a) transferul clãdirilor agricole în interes public;
    b) despãgubiri privind bolile plantelor şi infestãrilor parazitare ale acestora;
    c) despãgubiri privind pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile;
    d) plata primelor de asigurare;
    e) încurajarea producerii de produse de calitate;
    f) furnizare de asistenţã tehnicã în sectorul agricol;
    g) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;
    h) activitãţi de dezvoltare ruralã:
    1. investiţii în exploataţii agricole;
    2. conservarea peisajelor şi a clãdirilor tradiţionale;
    3. instalarea tinerilor fermieri;
    4. constituirea de grupuri de producãtori;
    5. comasarea terenurilor;
    6. investiţii în sectorul creşterii animalelor.

    (2) Sumele încasate în conturile prevãzute la alin. (1) vor fi utilizate de cãtre beneficiari în urmãtoarea ordine, astfel:
    a) pentru achitarea drepturilor de naturã salarialã, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora;
    b) pentru achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rãmase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plãţi cãtre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective sã nu fi fost înfiinţatã poprire prin titluri executorii".

    ART. 11
    (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat, prevãzute la art. 10, se aprobã prin hotãrâri ale Guvernului, cu respectarea normelor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementeazã scopul, obiectivul, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilã şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, durata, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.
    (2) Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevãzute la art. 10 şi suma totalã alocatã fiecãrei forme de ajutor de stat se aprobã anual prin hotãrâre a Guvernului, care va fi comunicatã Comisiei Europene prin Raportul anual, în baza art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei.
     (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi Ministerul Mediului şi Pãdurilor transmit Comisiei Europene informãrile referitoare la schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale prevãzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei.

    ART. 12
    Mãsurile prevãzute la art. 4 şi 10 se aplicã, cu excepţia celor care cuprind aceiaşi beneficiari şi aceleaşi cheltuieli eligibile ca şi cele prevãzute şi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    (1) Se considerã ajutor necuvenit sumele acordate în temeiul prezentei ordonanţe şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin înscrierea sau atestarea de cãtre beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevãzut în prezenta ordonanţã sau cu încãlcarea în orice mod a prevederilor prezentei ordonanţe.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevãzut la alin. (1), se recupereazã de la beneficiarii ajutoarelor de stat, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se vireazã la bugetul de stat.
    (3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevãzut în prezenta ordonanţã, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiazã de ajutor pentru o perioadã de 3 ani calendaristici de la data încasãrii sumelor necuvenite.
    ART. 14
    (1) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul şi individualizarea acestuia se efectueazã de cãtre organele competente ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevãzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2).
    (2) Actul/Documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de platã privind creanţele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevãzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi elemente specifice, dacã este cazul, şi reprezintã titlu de creanţã.
    (3) Titlul de creanţã se comunicã debitorului de cãtre instituţia responsabilã conform alin. (1), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Creanţele bugetare prevãzute la alin. (2) sunt asimilate creanţelor fiscale în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor şi debitorilor.
    ART. 15
    (1) Termenul de platã pentru creanţele bugetare prevãzute la art. 14 alin. (2) se stabileşte în funcţie de data comunicãrii titlului de creanţã, potrivit legii, astfel:
    a) dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 1-15 al lunii, termenul de platã este pânã la data de 5 a lunii urmãtoare;
    b) dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 16-31 al lunii, termenul de platã este pânã la data de 20 a lunii urmãtoare.
    (2) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de platã înscrise în titlul de creanţã, debitorul datoreazã majorãri de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Împotriva titlului de creanţã prevãzut la art. 15 alin. (1) debitorul poate formula contestaţie la organul emitent, în condiţiile şi termenele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 16
    (1) Pentru creanţele bugetare prevãzute la art. 14 alin. (2), titlul de creanţã comunicat debitorului constituie titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În cazul în care debitorii beneficiari ai ajutorului de stat nu îşi îndeplinesc obligaţia de platã la termenele prevãzute la art. 15 alin. (1), instituţia responsabilã pentru implementarea ajutorului de stat, prevãzutã la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), va transmite titlurile executorii organelor fiscale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã în a cãror razã teritorialã îşi au domiciliul fiscal debitorii, în vederea efectuãrii procedurii de executare silitã.
    (3) Organele fiscale prevãzute la alin. (2) sunt competente şi pentru ducerea la îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii dispuse de organele abilitate ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutorului de stat, prevãzutã la art. 2 alin. (2).
    ART. 17
    (1) Creanţele bugetare prevãzute la art. 14 alin. (2) se sting prin compensare cu creanţele beneficiarului reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul angajamentelor legale încheiate cu instituţiile prevãzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), pânã la concurenţa celei mai mici sume, în situaţia în care ambele pãrţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor.
    (2) Compensarea prevãzutã la alin. (1) se face de cãtre instituţia competentã, prevãzutã la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), din oficiu, înainte de efectuarea oricãrei plãţi de la buget, ori de câte ori se constatã existenţa unor creanţe reciproce aferente contribuţiei financiare de la bugetul de stat, pentru debitele scadente, în situaţia în care debitorul nu achitã voluntar sumele datorate în termenele stabilite în titlul de creanţã.
    (3) În cazul compensãrilor efectuate de instituţia competentã conform alin. (2), creanţele bugetare generate din derularea ajutorului de stat se compenseazã cu obligaţii datorate aceleiaşi forme de sprijin, urmând ca din diferenţa rãmasã sã fie compensate obligaţiile datorate ulterior celorlalte forme de sprijin, în mod proporţional, inclusiv pentru formele de sprijin acordate în anii anteriori.
    (4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind stingerea creanţelor prin compensare se aplicã în mod corespunzãtor.
    ART. 18
    În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de compensare a creanţelor bugetare prevãzute la art. 17.
    ART. 19
    Creanţelor bugetare rezultate din derularea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordãrii sprijinului financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunãtãţirilor funciare şi al organizãrii şi sistematizãrii teritoriului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 125/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, li se aplicã prevederile art. 14-18 din prezenta ordonanţã.
    ART. 20
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogã:
    a) Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, industrie alimentarã, silviculturã, pisciculturã, precum şi în activitãţi nonagricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementãri de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 73/2006;
    c) Hotãrârea Guvernului nr. 1.211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005;
    d) art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 166/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     

    ART. 21
    Mãsurile adoptate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se finalizeazã conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.
 

 

    
Data adaugarii: 03/04/2013 10:02:57
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: