Parteneri:
Prin intermediul unor interfete grafice intuitive, special concepute pentru a fi usor de utilizat, programul de gestiune si de vanzare POB Soft Retail este simplu de folosit oricare ar fi nivelul de instruire în domeniul comertului si IT.
Fiind format din 3 module: POB Server, POB Backofiice si POB Retail, suita POB Soft permite configurarea unor retele complexe.
EMAG

LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 - zootehniei

activitatea de creştere, nutritie, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor.CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Zootehnia este o ramura importanta a agriculturii, care implica activitatea de creştere, nutritie, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor.

    ART. 2
    Prezenta lege reglementează desfăşurarea de către crescătorii de animale a activităţilor enumerate la art. 1, pentru animalele din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blana, canide, feline, păsări, peşti, albine şi viermi de mătase.


    ART. 3
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor elaborează şi promovează politici privind creşterea şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administraţiei publice locale sprijină asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale.
    ART. 4
    In înţelesul prezentei legi, crescătorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, înscrise în Registrul de evidenta agricolă.

    CAP. II
    Creşterea şi exploatarea animalelor

    ART. 5
    (1) Creşterea şi exploatarea animalelor este activitatea desfăşurata de crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere.
    (2) Activitatea de creştere a animalelor se realizează în exploataţii zootehnice, asociaţii şi crescătorii individuale.
    (3) In alegerea sistemelor de creştere şi a tehnologiilor de exploatare crescătorii de animale sunt obligaţi sa prevină poluarea, deteriorarea mediului ambiant şi sa respecte regulile de protecţie a animalelor, precum şi măsurile de apărare a sănătăţii acestora.


    ART. 6
    Asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel naţional, pe principiul piramidal, a majorităţii crescătorilor pentru care a fost constituită asociaţia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor pe produs.
    ART. 7
    Patrimoniul zootehnic al crescătorilor de animale este constituit din efectivele de animale menţionate la art. 2, împreună cu construcţiile aferente.
    ART. 8
    Abrogat.
-----------
    Art. 8 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    ART. 9
    In scopul evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării şi al valorificării efectivelor de animale este obligatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 10
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Institutul Naţional de Statistica asigura un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea evoluţiei efectivelor de animale şi a productiilor zootehnice şi organizează recensaminte ale animalelor domestice la toţi deţinătorii de animale.
    ART. 11
    Abrogat.
-----------
    Art. 11 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    ART. 12
    Calitatea de crescător de animale, precum şi de membru al unei asociaţii profesionale de profil da drept de preemţiune la obţinerea de licenţe, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în vederea valorificării la export a animalelor şi a produselor de origine animaliera.    CAP. III
    Nutritia animalelor

    ART. 13
    (1) Nutritia animalelor, în înţelesul prezentei legi, este o activitate zootehnica de interes major prin care se asigura conversia optima a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale şi de sinteza care, prin folosirea în hrana animalelor, asigura desfăşurarea normală a funcţiilor vitale şi valorificarea potenţialului de producţie şi reproducţie al acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, activităţile privind nutritia animalelor se referă la:
    a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutret;
    b) fabricarea, comercializarea şi utilizarea nutreturilor combinate, precum şi a altor preparate furajere din producţia interna sau din import, destinate nutritiei animalelor;
    c) producerea şi folosirea biopreparatelor furajere;
    d) stabilirea ratiilor şi normelor de furajare în funcţie de tehnologia de creştere şi exploatare a animalelor.

    ART. 14
    Nutreturile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substanţele energetice, substanţele minerale şi preparatele speciale trebuie sa corespundă parametrilor de calitate şi salubritate stabiliţi prin norme ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.


    ART. 15
    (1) Controlul producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se realizează prin inspecţia oficială efectuată de către unităţi specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care urmăresc ca producerea, importul, fabricarea, circulaţia, comercializarea şi folosirea acestora sa se efectueze în conformitate cu reglementările legale privind protecţia sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului.
    (2) Condiţiile şi criteriile ce trebuie îndeplinite de unităţile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutreturilor combinate şi preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Inspectiile se fac în toate etapele de producţie şi de manufacturare, înainte de comercializare, la import şi export şi la utilizarea produsului.

    ART. 16
    Sunt considerate furaje de natura vegetala: cerealele, leguminoasele şi plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale şi perene, precum şi alte plante anuale destinate folosirii ca nutreturi, masa verde, fibroase deshidratate natural şi artificial, suculente, cat şi produse care provin din producţia secundară a culturilor realizate în teren arabil şi din producţia pajiştilor naturale şi a pădurilor.


    ART. 17
    Abrogat.
-------------
    Art. 17 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 18
    Abrogat.
-------------
    Art. 18 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 19
    Abrogat.
-------------
    Art. 19 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 20
    Abrogat.
-------------
    Art. 20 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 21
    Abrogat.
-------------
    Art. 21 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 22
    Abrogat.
-------------
    Art. 22 a fost abrogat de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    ART. 23
    Abrogat.
-----------
    Art. 23 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    CAP. IV
    Ameliorarea animalelor

    ART. 24
    (1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei româneşti şi se desfăşoară de către structuri de specialitate, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu consultarea asociaţiilor crescătorilor de animale.
    (2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor şi tipurilor de animale, în funcţie de condiţiile agroecologice şi de interesele social-economice, precum şi activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe naţionale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioada determinata de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu sprijinul asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
    (3) Ameliorarea genetica a animalelor se realizează prin lucrări de selecţie şi hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performantelor zootehnice şi prin reproducţie dirijata.

    ART. 25
    (1) Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi se realizează de instituţii şi organizaţii implicate în acest proces, după cum urmează:
    a) instituţii pentru controlul oficial al performantelor productive la animale şi evaluări genetice şi structuri teritoriale abilitate în acest scop;
    b) asociaţii ale crescătorilor de animale, constituite potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) unităţi specializate de insamantari artificiale, precum şi cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elita, depozite de reproducatori, acreditate şi autorizate în acest scop.
    (2) Atribuţiile şi competentele acestor structuri organizatorice trebuie sa corespundă programelor naţionale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare.


    ART. 26
    Controlul oficial al performantelor zootehnice se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu normele şi instrucţiunile elaborate de unităţile specializate şi abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
    ART. 27
    Abrogat.
-----------
    Art. 27 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    ART. 28
    Pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie, în concordanta cu programele naţionale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile şi exporturile de animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi oua de incubatie se avizează de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


    ART. 29
    Abrogat.
-----------
    Art. 29 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    ART. 29^1
    (1) Coordonarea şi organizarea identificarii şi înregistrării ecvinelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
    (2) Realizarea acţiunilor pentru identificarea şi înregistrarea ecvinelor se face de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie din cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi cu asigurarea asistenţei tehnice sanitare veterinare de către specialiştii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (3) Procedura şi modul de identificare şi înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
------------
    Art. 29^1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.

    ART. 29^2
    (1) Achiziţionarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificarii şi înregistrării ecvinelor se face, în condiţiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
    (2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publica a statului administrată de Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
    (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2).
    (4) Achiziţionarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor şi a paşapoartelor pentru ecvine se face, în condiţiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».
    (5) Finanţarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
    (6) Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda Autorităţii Hipice Naţionale softul, microcipurile şi cititoarele pentru microcipuri, după achiziţionare.
------------
    Alin. (6) al art. 29^2 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007.
------------
    Art. 29^2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.

    CAP. V
    Reproductia animalelor

    ART. 30
    (1) Procesul de reproducţie a animalelor este o activitate de baza în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de producţie.
    (2) Reproductia animalelor se organizează şi se desfăşoară prin insamantari artificiale, monta naturala şi transfer de embrioni.
    (3) Crescătorii de animale sunt liberi sa aleagă pentru efectivele proprii metoda de reproducţie prevăzută la alin. (2).
    ART. 31
    (1) Înfiinţarea şi organizarea noilor unităţi specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal, insamantari artificiale la animale necesita autorizarea de funcţionare eliberata de instituţiile abilitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
    (2) Condiţiile pentru acreditarea şi autorizarea unităţilor specializate pentru testarea reproducatorilor, producerea de material seminal congelat şi insamantari artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
    ART. 32
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va sprijini, prin structurile de specialitate subordonate, înfiinţarea de noi staţiuni sau puncte săteşti de monta naturala.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin unităţile specializate din teritoriu, va autoriza pentru monta naturala reproducatori ai crescătorilor de animale, cu respectarea cerinţelor zootehnice şi sanitar-veterinare.
    ART. 33
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin organele sale de specialitate, va emite norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor de monta naturala, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
    (2) Consiliile locale organizează şi asigura buna funcţionare a staţiunilor de monta naturala, conform legilor în vigoare.
    (3) Consiliile locale sunt obligate sa asigure staţiunilor de monta naturala terenul cu destinaţie agricolă necesar pentru producerea furajelor.
    ART. 34
    Prin material biologic de reproducţie testat se înţelege orice reproducator, material seminal, oua de incubatie, ovule, zigoti şi embrioni individualizati în sistem unitar şi înregistraţi în cărţile de rasa.
    ART. 35
    Abrogat.
-----------
    Art. 35 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.

    ART. 36
    Biotehnologia transferului de embrioni şi manipularile genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenta institutelor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, iar aplicarea în practica se efectuează sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

    CAP. VI
    Protecţia animalelor

    ART. 37
    (1) Crescătorilor de animale le este interzis sa producă animalelor durere, suferinta, neliniste sau invaliditate, cu buna ştiinţa.
    (2) Durerea evitabila este cauzată animalelor prin lovire sau accidente traumatice.
    (3) Suferinta, alta decât cea provocată de durere, este cauzată animalelor de infometare, sete sau oboseala excesiva.
    (4) Starea de neliniste este cauzată de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasă sau incarcerarea severă, singuratate, de introducere în spaţiul lor de viaţa a unor animale din alte specii sau din aceeaşi specie fără o acomodare prealabilă, de senzatia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de socuri luminoase sau electrice.
    (5) Invaliditatea voita este cauzată animalelor prin lucrări experimentale.
    (6) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale interesate, va elabora reguli de protecţie a animalelor domestice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
    ART. 38
    Animalele vor fi cazate, hranite şi adapate în funcţie de specie, gradul de dezvoltare şi adaptare.
    ART. 39
    Deţinătorii de animale vor respecta condiţiile optime de creştere şi exploatare, conform tehnologiei.

    CAP. VII
    Raspunderi şi sancţiuni

    ART. 40
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
    ART. 41
    (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
    a) falsificarea înscrisurilor în certificatele de origine şi valoare de ameliorare sau în alte evidente oficiale;
    b) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreturilor combinate a unor date care nu corespund cu compoziţia chimica a acestora;
    c) folosirea de pesticide sau de alte substanţe toxice fără avertizarea deţinătorilor de animale din zona;
    d) producerea şi vânzarea neautorizata de nutreturi combinate sau de aditivi furajeri;
    e) abrogată;
-------------
    Lit. e) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    f) distrugerea unor loturi semincere prin păşunat, cosit sau pe alta cale;
    g) abrogată
-------------
    Lit. g) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    h) executarea de lucrări de manipulare genetica la animale, fără aprobarea forului de specialitate imediat superior.
    (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani.
    (3) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    ART. 42
    (1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, săvârşirea de către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte:
    a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve şi puiet de peste, oua de incubatie pentru hibrizi comerciali şi oua de viermi de mătase, în afară unităţilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducatori, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, precum şi introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de autorizaţia necesară;
    b) executarea neautorizata a transferului de embrioni sau a insamantarilor artificiale pentru alte animale decât cele în proprietate;
    c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei şi asigurarea numărului de reproducatori masculi folosiţi în staţiuni comunale şi puncte de monta naturala sau prin contracte civile;
    d) monta clandestina, constând în folosirea reproducatorilor masculi neautorizati la monta femelelor;
    e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor;
------------
    Litera e) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.

    f) menţinerea de reproducatori masculi necastrati cu intenţia de a fi folosiţi la monta clandestina;
    g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru fabricarea de nutreturi combinate sau de premixturi furajere;
    h) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afară perioadei stabilite pentru păşunat;
    i) refuzul de către titularii de pajişti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare a pajiştilor, împiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea;
    j) abrogată;
-------------
    Lit. j) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    k) abrogată;
-------------
    Lit. k) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de art. 33, Cap. VI din LEGEA nr. 214 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

    l) organizarea şi punerea în funcţiune de noi exploataţii zootehnice fără autorizaţii emise de organele abilitate în acest sens;
    m) poluarea si/sau deteriorarea mediului ambiant;
    n) nerespectarea protecţiei animalelor;
    o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stapanul, deţinătorul sau organul competent, în cazul gasirii unui animal ratacit, părăsit sau abandonat a cărui viaţa, sănătate ori integritate corporală este în primejdie;
    p) darea în folosinţa a pajistei, fie pentru păşunat, fie pentru obţinerea de producţii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptăţite la pajiste;
    r) utilizarea amenajărilor piscicole în alte scopuri decât creşterea pestilor.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amenda de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. f), k), o) şi p);
    b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), i) şi n);
    c) cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), h), j) şi r);
    d) cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g) şi m);
    e) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) şi l).
    (3) La propunerea primarului din unitatea administrativteritoriala unde s-a săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate transforma cuantumul contravenţiei constatate în zile-munca în folosul comunităţii.
    (4) Valoarea unei zile-munca se calculează luându-se ca baza de referinţa salariul minim pe economie valabil la acea data.
    (5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat şi la bugetul local, după caz.
    (6) Cuantumul amenzilor contravenţionale se indexează periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
    ART. 43
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, de prefecţi şi de personalul abilitat al Ministerului de Interne.
    ART. 44
    Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 45
    In scopul perfecţionării procesului decizional, pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor funcţionează Consiliul zootehnic consultativ, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în componenta căruia intra specialişti din cercetarea ştiinţifică, învăţământul superior agricol, agenţi economici cu capital de stat şi privat din agricultura, reprezentanţii unor asociaţii profesionale ale crescătorilor de animale.
    ART. 46
    Definirea termenilor specifici zootehniei utilizaţi este înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
    ART. 47
    (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a staţiunilor comunale de monta, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 aprilie 1971; Legea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 25 decembrie 1975; Legea nr. 2/1982 privind organizarea producerii şi folosirii rationale a resurselor de nutreturi, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 aprilie 1982; Decretul nr. 139/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării sericiculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 45 bis din 2 iunie 1977, şi orice alte dispoziţii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.


                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU


    ANEXA 1

            DEFINIREA UNOR TERMENI SPECIFICI ZOOTEHNIEI

    1. Ameliorarea animalelor - modificarea structurii genetice a populatiilor de animale supuse selecţiei în succesiunea generaţiilor, în vederea obţinerii unor producţii animaliere mai mari.
    2. Patrimoniu genetic - totalitatea efectivelor înregistrate numeric ale populatiilor de animale, de păsări, din sericicultura, apicultura şi piscicultura, izolate reproductiv după rase sau grupate în linii pure de hibrizi, recunoscute oficial ca surse genetice valoroase pentru ameliorarea speciei din care fac parte.
    3. Valoarea genetica - puterea de transmitere la urmaşi a performantelor de producţie ale unui animal cuprins în lucrările de selecţie.
    4. Lucrări de selecţie - complex de acţiuni şi metode de identificare a indivizilor dintr-o populaţie de animale, recunoscuţi ca tipuri dorite pentru admiterea la reproducere în detrimentul altor tipuri nedorite, care sunt eliminate.
    5. Hibridare - incrucisarea animalelor din rase sau specii diferite, dar apropiate genetic.
    6. Animale de reproducţie - populaţii de animale aparţinând unei rase, linii pure sau metisi, care sunt:
    ● individualizate în sistem unitar de identificare sigura, simpla şi permanenta pe tot parcursul vieţii;
    ● au fost, se afla sau pot fi luate în controlul performantelor zootehnice - sunt înscrise în evidentele oficiale de selecţie;
    ● au sau li se pot emite certificate de origine şi valoare productiva.
    7. Individualizarea - procedeu de stabilire a identităţii fiecărui animal astfel încât sa poată fi recunoscut în orice împrejurare şi în tot cursul vieţii sale, pana la ieşirea din sfera exploatării.
    8. Controlul performantelor - procedeu folosit pentru măsurarea şi stabilirea performantelor productive, inclusiv a calităţii produselor obţinute de la animale, iar pentru a avea caracter oficial, efectuarea şi înregistrarea acestora trebuie sa fie realizate de o instituţie de stat, neutra şi impartiala, sau de o organizaţie abilitata în acest scop.
    9. Certificat de origine şi valoare productiva - document tipizat, întocmit şi eliberat de instituţii abilitate în acest scop, în care sunt specificate originea (ascendenta) şi performanţele de producţie, ca rezultanta a controlului oficial, pentru un animal de reproducţie.
    10. Carte de rasa (Registru genealogic) - inventarierea animalelor de-a lungul generaţiilor dintr-o rasa sau populaţie izolata reproductiv, în care se înscriu performanţele productive şi valorile de ameliorare ale acestora, fiind principalul instrument tehnic de dirijare a procesului de selecţie în direcţia dorita.
    11. Monta naturala - imperecherea masculului cu femelele în condiţii fiziologice naturale.
    12. Insamantare artificială - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal în porţiunea aparatului genital femel care asigura garanţia fecundarii.
    13. Transfer de embrioni - biotehnologie pentru scurtarea intervalului între generaţii şi accelerarea difuzării progresului genetic, prin utilizarea unor metode de înalta tehnicitate la recoltarea şi depunerea embrionilor de la donatoare genetic valoroase la reproducere - gazda pana la fatare.
    14. Embrion - stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la faza de ou fecundat, parcurgand toate fazele fiziologice naturale pana la fat - constituirea organelor vitale.
    15. Material seminal - produsul glandelor sexuale al unui reproducator autorizat, pentru a putea fi recoltat şi preluat în vederea conservării capacităţii fecundate, pana la folosirea lui la însămânţarea artificială a femelelor.
    16. Unitate de insamantari artificiale - un complex de mijloace materiale, cu organizare şi amenajări specifice, în care reproducatorii masculi selecţionaţi şi autorizaţi oficial sunt intretinuti şi folosiţi în scopul recoltarii şi conservării materialului seminal ce va fi distribuit pentru insamantari artificiale.
    17. Staţiuni de monta - spaţii special amenajate pentru întreţinerea reproducatorilor şi pentru imperecherea naturala a masculului cu femela, sub supraveghere tehnica.
    18. Incubatia - procedeu tehnologic care realizează condiţiile capabile sa asigure dezvoltarea normală a embrionului din ou, în perioada caracteristica speciei, în scopul obţinerii prin ecloziune a unui organism viu, normal dezvoltat.
    19. Ou (oua) de incubatie - ou (oua) fecundat/fecundate, normal constituit/constituite morfologic, care provin de la indivizi sanatosi şi cu potenţial genetic autentic valoros.
    20. Ferme (nuclee) de elita - exploataţii zootehnice cu condiţii optime de întreţinere - furajare şi cazare - a unui efectiv de rasa curata sau în experiment genetic, supus lucrărilor de selecţie, de la care se difuzează descendenta de-a lungul generaţiilor obţinute în progres genetic.
    21. Depozite de reproducatori - unităţi specializate în creşterea şi întreţinerea reproducatorilor masculi, destinaţi cu prioritate montei naturale dirijate şi efectuate sezonier, în scopul reconditionarii şi folosirii economicoase pentru o perioada mai lungă.
    22. Aditivi furajeri - ingrediente sau substanţe chimice care se adauga la sortimentele furajere de baza sau la o parte din acestea, pe parcursul fluxului de fabricaţie a furajelor combinate, cu scopul de a satisface unele cerinţe specifice: profilaxia şi combaterea unor boli, stimularea ritmului de creştere şi a producţiei, corectarea gustului şi a mirosului.
    23. Premixtura furajera - amestec uniform al uneia sau mai multor ingrediente împreună cu un suport furajer.
    24. Raţie - amestecul de nutreturi în cantităţi masurabile, ce urmează a fi consumat de un animal în 24 de ore, respectând normele stabilite ştiinţific.
    25. Norma - conţinutul în substanţe nutritive corelate proporţional, care sa asigure necesarul unui animal timp de 24 de ore, atât pentru întreţinerea funcţiilor vitale, cat şi pentru elaborarea producţiei.

 

    
Data adaugarii: 23/02/2013 22:37:25
Numarul de comentarii: 0
CAUTARE:

Selecteaza o categorie:

Text:


Acum pe site:
Urmareste-ne pe:
Parteneri agro:
Targuri agro:
Parteneri turism: